Riskingenjör/rådgivare inom Risk Management


Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startade sin verksamhet 2003 och är ett försäkringsbolag (captive) som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget ägs av nio svenska kommuner och en norsk kommun. SKFAB försäkrar ägarnas, och deras kommunalägda bolags, behov av egendoms- och ansvarsförsäkring, samt olycksfall för barn och ungdom i förskola och skola. Verksamheten har haft en stabil ekonomisk tillväxt över tid och SKFAB är nu ett av de största captivebolagen i Sverige. Premieinkomsten 2016 var 164 miljoner kronor och försäkringsvärdet uppgick till drygt 236 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. SKFAB arbetar strategiskt och aktivt tillsammans med delägarkommunerna för att minska antalet skador och för att bidra till att skapa trygga miljöer i våra delägarkommuner. Detta möjliggörs genom att bolaget bedriver ett såväl systematiskt som dynamiskt risk- och skadeförebyggande arbete. SKFAB har 10 medarbetare som sitter i nya moderna och ändamålsenliga lokaler i centrala Gävle, endast ett stenkast från centralstationen. Organisationen består av ett kundteam, en ekonomifunktion, en stab samt VD. Därutöver har bolaget ett antal organisationsnära funktioner utlagda i extern regi.


Uppdraget

Som riskingenjör/rådgivare inom Risk Management i SKFAB är du involverad i bolagets systematiska skadeförebyggande arbete, där du bistår med ett regelbundet stöd och rådgivning till delägarkommunerna och deras bolag. Du medverkar i utförandet av försäkringstekniska besiktningar gällande bolagets största riskobjekt, bland annat i syfte att bedöma ett kontinuerligt och omfattande återförsäkringsbehov. Du arbetar med upprättandet av olika verksamhetsdokument, liksom med uppföljning och analys av genomförda arbeten för att bolagets- och delägarkommunernas Risk Managementarbete hela tiden skall utvecklas.

SKFAB har sedan bolagets bildande fokuserat på ett systematiskt skadeförebyggande arbete, där ett lågt skadeutfall även genererar premieåterbetalning i motsvarande grad. Samhällsutvecklingen medför ständigt nya risker och hot, vilket innebär att SKFAB hela tiden måste utveckla sitt arbete inom Risk Management. Detta arbete utförs i nära samarbete med delägarna och deras bolag, dels genom en löpande dialog samt dels i form av breda informationsinsatser och ämnesinriktade konferenser där du involveras tillsammans med det övriga kundteamet med dina specifika kompetensområden. I kundteamet hjälps alla åt och tar ansvar för helheten, vilket innebär en nödvändig flexibilitet och prioritering av arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov av att optimera åtgärder till största effekt och kundnytta.

Sammantaget innebär dina arbetsområden och arbetsuppgifter att tjänsten som Riskingenjör/rådgivare inom Risk Management är förenlig med återkommande tjänsteresor.


Utbildning, bakgrund och personliga egenskaper

Du innehar relevant utbildning på högskolenivå, gärna som risk- eller brandingenjör och/eller arbetslivserfarenhet från risk- försäkrings- juridiskt- brandtekniskt arbete som kan kompensera avsaknaden av högskoleexamen. Du har erfarenhet från försäkringsbranschen och äger förmågan att tänka utanför den rent tekniska verksamheten, där samverkan med externa samhällsaktörer inom delägarkommunerna är av stor vikt för att kunna identifiera och hantera beteenden i olika sociala sammanhang. Du är en god administratör, van att arbeta i olika system- och datamiljöer.

Du är bra på att samarbeta och jobba teambaserat, beredd att agera för det gemensamma i såväl stort som smått. Du är ansvarsfull med en hög servicenivå, kommunikativ, lyhörd och självgående med ett starkt inre driv att genomföra och utveckla, i kombination med ett genuint samhällsintresse. Du har förmågan att alltid hålla en rak linje i diskussioner med externa parter.


Erbjudandet

Som riskingenjör/rådgivare inom Risk Management i SKFAB får du en bred befattning där du ingår i en mindre organisation i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar. Du ges stora möjligheter att påverka bolagets strategiska utveckling inom Risk Management med fokus på skadeförebyggande arbete och kundnytta. Genom att du ingår i kundteamet får du en överblick i ett försäkringsbolags samlade åtagande och verksamhet, vilket ger dig unik kunskap och erfarenhet.

Vi erbjuder dig marknadsmässiga anställningsvillkor, trevliga arbetskamrater och en mycket god arbetsmiljö.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.


Sök aktuell tjänst